Školenia PO

Vykonávame pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi pre zamestnancov, osôb zdržujúcich sa v objektoch, osôb ktoré sa podieľajú na činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Čítať ďalej...

Školenia BOZP

Vykonávanie školení pracovníkov v oblasti BOZP. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie BOZP a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov. Školenia sú povinné pre všetkých zamestnancov a je povinné opakovať ich aspoň raz za dva roky.