Kontrola požiarnych uzáverov

Na základe požiadavky zákazníka vykonávame dodávku, inštaláciu, spracovanie sprievodnej dokumentácie a servis všetkých druhov požiarnych uzáverov. Vykonávame preventívnu údržbu, prehliadku, pravidelnú kontrolu a zabezpečujeme označenie požiarnych uzáverov.

 

Paragraf 5 písm.a) zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi stanovuje, že každá právnická osoba a podnikateľ povinný obstarávať, inštalovať a udržiavať v akcieschopnom stave vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, medzi ktoré podľa §2 ods.1, písm.b) zákona č.314/2001 Z.z. patria požiarne uzávery. Požiarny uzáver je podľa §45 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, konštrukčný prvok zabudovaný v požiarnej deliacej konštrukcii alebo v inej konštrukcii, ktorý bráni šíreniu požiaru. Vlastnosti požiarnych uzáverov z hľadiska požiarnej bezpečnosti a podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarnych uzáverov ustanovuje vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z.

Požiarnym uzáverom sú:

 • požiarne dvere,
 • požiarne okná,
 • požiarne poklopy,
 • požiarne klapky.

Pri zadávaní objednávky na dodávku a inštaláciu (vrátane stavebných prác) nových požiarnych uzáverov musia byť špecifikované základné parametre, ktoré vychádzajú z projektu posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebného objektu špecialistom požiarnej ochrany:

 • typ požiarneho uzáveru - EI, EW, resp. S
 • požiarna odolnosť - určená v minútach
 • druh konštrukčných prvkov - D1, D2, resp. D3.

Údržba požiarneho uzáveru pozostáva z:

 • preventívnej údržby (vykonáva sa v lehotách určených v prevádzkových pokynoch alebo najmenej raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú lehoty)
 • opravy (bez zbytočného odkladu po zistení poruchy PU)
 • prehliadky (raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu alebo bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe PU a po oprave PU)

Označenie požiarnych uzáverov:

 • PU musí byť označený značkou zhody a sprievodnými údajmi podľa osobitného predpisu. Značka zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné a čitateľné voľným okom aj po inštalácii PU. Za sprievodné údaje sa považuje aj označenie PU podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z. umiestnené na PU pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
 • Ak dvere uzatvárajú na únikovej ceste trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii, ktorý je únikovým východom, miesto úniku musí byť označené značkou pre núdzový východ podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády č.387/2006) a môže byť označené nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT. Za označenie únikového východu sa považuje aj nápis ÚNIKOVÝ VÝCHOD podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z. umiestnený na PU pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
 • PU musí byť označený nápisom, POŽIARNE DVERE, POŽIARNE OKNO, POŽIARNA KLAPKA, POŽIARNY UZÁVER (oddeľujúca konštrukcia) A DOPRAVNÍKOVÝ UZÁVER. Výška písma je najmenej 30mm. Označenie sa netýka bytov a stavieb na bývanie skupiny A. Za označenie sa považuje aj nápis POŽIARNY UZÁVER podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z. umiestnený na PU pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.