Protipožiarne kontroly

Dodávateľským spôsobom vykonávame komplexné, periodické a tematické protipožiarne kontroly. Predmetom protipožiarnych kontrol je preverenie celkového organizačného a technického zabezpečovania ochrany pred požiarmi.

 

Podľa vyhlášky č. 121/2002 MV SR o požiarnej prevencii preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:

  • dokumentácia ochrany pred požiarmi
  • vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
  • skladovanie horľavých látok,
  • stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich vyznačenia,
  • vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
  • umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.