Činnosť technika PO

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. V prípade potreby zo strany klienta zabezpečujeme na základe objednávky aj ďalšie činnosti a služby v oblasti požiarnej ochrany.

Činnosť technika požiarnej ochrany zahŕňa:

 • vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky v objektoch a priestoroch právnickej alebo fyzickej osoby - podnikateľa
 • určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • určovať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
 • organizovať a vyhodnocovať cvičné požiarne poplachy
 • usmerňovať činnosť klienta a navrhovať opatrenia k zlepšeniu stavu na úseku požiarnej ochrany
 • kontrolovať plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane
 • posudzovať požiarne nebezpečenstvo pri požiarne nebezpečných činnostiach a vyjadrovať sa k otázkam, pri ktorých by mohli byť dotknuté záujmy požiarnej ochrany
 • vypracovať a viesť určenú dokumentáciu požiarnej ochrany v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.
 • zabezpečovať styk s orgánmi okresného hasičského a záchranného zboru a orgánmi inšpekcie práce
 • vykonávať školenie 1-krát za 24 mesiacov vedúcich pracovníkov a ostatných pracovníkov v oblasti požiarnej ochrany
 • vykonávať odbornú prípravu protipožiarnych hliadok
 • vykonávať pravidelnú kontrolu hasiacich prístrojov 1-krát ročne a v prípade potreby zabezpečiť ich dodávku
 • vykonávať pravidelnú kontrolu požiarnych uzáverov 1-krát ročne
 • vykonávať prevádzkovú kontrolu požiarnych hydrantov 2-krát ročne podľa STN 7308 73 čl.74 písm.a) a kontrolu ich vybavenia