Činnosť technika PO

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. V prípade potreby zo strany klienta zabezpečujeme na základe objednávky aj ďalšie činnosti a služby v oblasti požiarnej ochrany.

Čítať ďalej...

Zastupovanie vo veciach PO

V prípade zahájenia kontroly príslušným Štátnym požiarnym dozorom vo vzťahu k ochrane pred požiarmi zastupujeme objednávateľa vo veciach požiarnej ochrany a zúčastňujeme sa celého výkonu kontroly.

Dokumentácia PO

Vypracúvame komplexnú dokumentáciu k problematike ochrany pre požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Čítať ďalej...

Protipožiarne kontroly

Dodávateľským spôsobom vykonávame komplexné, periodické a tematické protipožiarne kontroly. Predmetom protipožiarnych kontrol je preverenie celkového organizačného a technického zabezpečovania ochrany pred požiarmi.

Čítať ďalej...

Cvičné požiarne poplachy

Zabezpečujeme výkon všetkých etáp cvičných požiarnych poplachov.

Čítať ďalej...

Kontrola požiarnych uzáverov

Na základe požiadavky zákazníka vykonávame dodávku, inštaláciu, spracovanie sprievodnej dokumentácie a servis všetkých druhov požiarnych uzáverov. Vykonávame preventívnu údržbu, prehliadku, pravidelnú kontrolu a zabezpečujeme označenie požiarnych uzáverov.

Čítať ďalej...

Tlakové skúšky požiarnych hadíc

Vykonávame tlakové skúšky požiarnych hadíc podľa §14ods.4 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa STN 92 0801 Tlakové skúšky požiarnych hadíc.

Čítať ďalej...