Činnosť autorizovaného technika BOZP

V súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a ďalších predpisov sa úseku BOZP zabezpečujeme činnosť autorizovaného technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dodávateľským spôsobom.

Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika zahŕňa:

 • vedenie predpísanej dokumentácie
 • spolupráca pri vypracovaní politiky BOZP
 • určovanie bežných pracovných postupov
 • posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika u zamestnancov
 • vydávanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP
 • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození
 • vypracovanie hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a prostredia
 • vypracovanie zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • spolupráca pri zisťovaní príčin vzniku pracovných úrazov a viesť ich evidenciu
 • spolupráca pri vydávaní zákazu fajčenia na pracoviskách, kde pracujú aj nefajčiari
 • oboznamovanie zamestnancov s predpismi na zaistenie BOZP s overením ich znalostí
 • spolupráca na príprave pokynu určenia postupu pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci
 • vykonávanie previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na všetkých pracoviskách a zariadeniach
 • spolupráca s komisiou BOZP, so zástupcami zamestnancov a závodnou zdravotnou službou
 • odborná pomoc pri riešení problémov v oblasti BOZP