Zastupovanie vo veciach BOZP

V prípade zahájenia kontroly príslušným Inšpektorátom práce vo vzťahu k bezpečnosti a ochrany pri práci zastupujeme objednávateľa vo veciach BOZP a zúčastňujeme sa celého výkonu kontroly.