Činnosť autorizovaného technika BOZP

V súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a ďalších predpisov sa úseku BOZP zabezpečujeme činnosť autorizovaného technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dodávateľským spôsobom.

Čítať ďalej...

Spracovanie komplexnej dokumentácie BOZP

Zabezpečujeme spracovanie a aktualizáciu komplexnej dokumentácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Čítať ďalej...

Zastupovanie vo veciach BOZP

V prípade zahájenia kontroly príslušným Inšpektorátom práce vo vzťahu k bezpečnosti a ochrany pri práci zastupujeme objednávateľa vo veciach BOZP a zúčastňujeme sa celého výkonu kontroly.

Šetrenie pracovných úrazov

Vykonávame šetrenie pracovných úrazov, vypracúvame záznamy z pracovného úrazu s komplexnou dokumentáciou vrátane fotodokumentácie.

Čítať ďalej...

Kontroly BOZP

Vykonávame komplexné, periodické a tematické bezpečnostné kontroly v zmysle Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Čítať ďalej...