Legislatíva v oblasti ochrany pred požiarmi

Zákony a vyhlášky uplatňujúce sa v oblasti ochrany pred požiarmi.

Zákony:

  • Zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi.
  • Zákon č. 315/2001 Z. z. o záchrannom hasičskom zbore v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej...

Legislatíva v oblasti BOZP

Zákony, nariadenia a vyhlášky uplatňované v oblasti bezpečnosti a ochrany pri práci.

Zákony:

  • Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcií práce
  • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve

Čítať ďalej...